Links

ลิงค์ที่ติดตาม:

Simple Game with JScodepen.io (May 9, 2017)
ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ แต่ถ้ามีโอกาสก็มักจะไปเขียนสคริปเล็กเพื่อทบทวนให้ขึ้นมาอยู่ชั้นบนๆ ของสแตก จะได้เรียกมาใช้งานเร็ว ลิงค์นี้เขียนเกมทานเลขง่ายๆ ด้วยใช้งาน JS และ CSS อยากทำแบบทำเล็กแต่เล่นใหญ่

วิทย์พ่อโก้: witpoko.com (ดร. พงศกร สายเพ็ชร์)
รู้จักคุณโก้ (ขออนุญาตเรียกคุณโก้) ครั้งแรกจากรายการ TEDx Bangkok ฟังคุณโก้บรรยายแล้วรู้สึกสนุกและจับต้องได้ เป็นแนวทางที่ผมปฏิบัติคล้ายกัน แม้ความรู้ความสามารถผมจะไม่มาก แต่ชอบที่จะเล่าเรื่องราวในลักษณะนี้ ทั้งเชิงวิทยาศาสตร์และอื่นๆ…

ดีไซน์นิว: designil.com เป็นเว็บเชิงเว็บบล็อกที่มีบทความน่าสนใจเกี่ยว งานออกแบบทั้งงานเว็บและงานกราฟฟิก ตัวเว็บเองมีจัดอบรมด้วย

Close